Thi Thiên 119:9 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.