Thi Thiên 119:89 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời: