Thi thiên 119:89 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời: