Thi thiên 119:67 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc; Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa.