Thi Thiên 119:60 - Bản dịch Truyền thống
Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa.