Thi Thiên 119:59 - Bản dịch Truyền thống
Tôi tư tưởng về đường lối tôi, Bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa.