Thi thiên 119:59 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi tư tưởng về đường lối tôi, Bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa.