Thi thiên 119:53 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhơn vì kẻ ác bỏ luật pháp Chúa. Cơn giận nóng nảy hãm bắt tôi.