Thi Thiên 119:47 - Bản dịch Truyền thống
Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, Là điều răn tôi yêu mến.