Thi Thiên 119:18 - Bản dịch Truyền thống
Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.