Thi Thiên 119:165 - Bản dịch Truyền thống
Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.