Thi Thiên 119:16 - Bản dịch Truyền thống
Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa.