Thi Thiên 119:155 - Bản dịch Truyền thống
Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, Vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa.