Thi thiên 119:155 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, Vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa.