Thi Thiên 119:140 - Bản dịch Truyền thống
Lời Chúa rất là tinh sạch, Nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy.