Thi thiên 119:138 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa lấy sự công bình, sự thành tín, Mà truyền ra chứng cớ của Chúa.