Thi Thiên 119:138 - Bản dịch Truyền thống
Chúa lấy sự công bình, sự thành tín, Mà truyền ra chứng cớ của Chúa.