Thi Thiên 119:129 - Bản dịch Truyền thống
Chứng cớ Chúa thật lạ lùng; Cho nên lòng tôi giữ lấy.