Thi thiên 119:129 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chứng cớ Chúa thật lạ lùng; Cho nên lòng tôi giữ lấy.