Thi Thiên 119:109 - Bản dịch Truyền thống
Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa.