Thi thiên 119:109 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa.