Thi Thiên 119:105 - Bản dịch Truyền thống
Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Anh sáng cho đường lối tôi.