Thi thiên 119:104 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng; Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối.