Thi thiên 118:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.