Thi Thiên 118:24 - Bản dịch Truyền thống
Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.