Thi Thiên 118:22-23 - Bản dịch Truyền thống
22
Hòn đá mà thợ xây loại ra, Đã trở nên đá đầu góc nhà.
23
Điều ấy là việc Đức Giê-hô-va, Một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi.