Thi thiên 118:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hòn đá mà thợ xây loại ra, Đã trở nên đá đầu góc nhà.