Thi Thiên 118:18 - Bản dịch Truyền thống
Ngài mở cho tôi các cửa công bình, Tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va.