Thi Thiên 115:8 - Bản dịch Truyền thống
Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.