Thi thiên 115:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.