Thi thiên 115:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi.