Thi Thiên 115:15 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi.