Thi thiên 114:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Núi nhảy như chiên đực, Nổng nhảy khác nào chiên con.