Thi thiên 107:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Và đất màu mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó.