Thi Thiên 107:34 - Bản dịch Truyền thống
Và đất màu mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó.