Thi Thiên 107:2 - Bản dịch Truyền thống
Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói đều đó,