Thi thiên 107:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, Cũng bẻ gãy xiềng của họ.