Thi thiên 107:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhơn đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp ngã không ai giúp đỡ.