Thi Thiên 107:12 - Bản dịch Truyền thống
Nhơn đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp ngã không ai giúp đỡ.