Thi thiên 106:44 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ,