Thi thiên 106:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, Và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô,