Thi Thiên 106:15 - Bản dịch Truyền thống
Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin; Nhưng sai bịnh tổn hại linh hồn chúng nó.