Thi thiên 105:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tức là giao ước Ngài đã lập với Ap-ra-ham, Đã thề cùng Y-sác,