Thi thiên 105:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm: Lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người.