Thi Thiên 105:19 - Bản dịch Truyền thống
Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm: Lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người.