Thi thiên 105:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người ta cột chơn người vào cùm, Làm cho người bị còng xiềng,