Thi Thiên 105:18 - Bản dịch Truyền thống
Người ta cột chơn người vào cùm, Làm cho người bị còng xiềng,