Thi thiên 105:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài sai một người đi trước Y-sơ-ra-ên, Là Giô-sép bị bán làm tôi mọi.