Thi Thiên 105:15 - Bản dịch Truyền thống
Mà rằng: Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu ta, Chớ làm hại các đấng tiên tri ta.