Thi thiên 105:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mà rằng: Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu ta, Chớ làm hại các đấng tiên tri ta.