Thi Thiên 103:3 - Bản dịch Truyền thống
Ay là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi,