Thi thiên 103:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.