Thi Thiên 103:16 - Bản dịch Truyền thống
Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.