Thi Thiên 102:18 - Bản dịch Truyền thống
Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai, Một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;