Thi thiên 102:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn, Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.