Thi thiên 102:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn, Và có lòng thương xót bụi đất nó.