Thi Thiên 1:2 - Bản dịch Truyền thống
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.