Gióp 8:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy: Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất;