Gióp 7:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Oi! Xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở; Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa.