Gióp 7:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ Chúa dùng chiêm bao làm cho tôi hoảng kinh, Lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi.