Gióp 5:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, Làm những sự kỳ diệu, không thể đếm cho đặng;