Gióp 42:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi.