Gióp 42:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.