Gióp 38:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.