Gióp 38:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, Mà làm cho mờ ám các mưu định ta?