Gióp 38:2 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, Mà làm cho mờ ám các mưu định ta?